بررسی ارتباط میان آگاهی کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی ارتباط میان آگاهی کارکنان :

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش , آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

مقدمه:

دلیل وجودی تشکیل هر سازمانی رسیدن به هدف خاص و مشخص است.سازمانی وجود ندارد که بی هدف باشدچنین چیزی امکان پذیر نیست.هر سازمانی در راستای رسیدن به هدف مشخص تشکیل می شود که تمامی تلاش های سازمانی در راستای رسیدن به اهدافش صورت می گیرد.اهداف سازمانی از نظر زمانی به سه دسته کوتاه مدتمیان مدت و بلندمدت تقسیم می شود.رسیدن به اهداف مستلزم به کارگیری صحیح نیروی انسانی تجهیزاتمنابع و امکانات است.مهمترین رکن سازمان در رسیدن به اهدافش نیروی انسانی است.این نیروی انسانی سازمان ها هستند که می توانند با عملکرد صحیح باعث پیشرفت سازمان ها شوند و همچنین بر عکس با عملکرد ضعیف باعث پس رفت سازمان ها شوند و حتی سازمان را در مرز نابودی قرار دهند.در نتیجه سازمان باید توجه بیشتری به نیروی انسانی که در خدمتش است نماید و حداکثر تلاش خود را در به کارگیری بهینه و کارآمد از این رکن نماید تا بتواند به هدفش دست یابد.یک راه افزایش کارائی و کارآمدی کارکنان آگاهی آنان از اهداف سازمانی است که در آن مشغول بکار می شود.این راه یعنی آگاه نمودن کارکنان از اهداف سازمان یکی از معدود راه هایی است که سازمان با هزینه کمتر نسبت به راهکارهای دیگر می تواند کارائی را به مقدار قابل توجه ای افزایش دهد. در این راستا تحقیق حاضر را با موضوع بررسی آگاهی کارکنان از اهداف سازمان بر کارائی آنان در شعب بانک ملی رشت انجام شده است.

بررسی ارتباط میان آگاهی کارکنان
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 2

1-2) بیان مسئله. 2

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4) اهداف تحقیق.. 6

1-4-1) اهداف اصلی.. 6

1-4) اهداف فرعی.. 6

1-5) چارچوب نظری.. 7

1-5) پرسش های تحقیق 7

1-6) فرضیه های تحقیق 7

1-8) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8

1-8-1) متغیرهای مستقل.. 8

1_8_2 ) متغیر وابسته. 9

1-8) قلمرو تحقیق 9

1-8-1) قلمرو زمانی.. 9

1-8-2) قلمرو مکانی.. 10

1-8-3) قلمروموضوعی.. 10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : مبانی نظری

2-1) سازمان. 13

2-1-1) تعاریف ارائه شده سازمان. 13

2-1-2) انواع سازمان ها: 14

2-1-3) شکل سازمان 71

2-1-4) عوامل مشترک سازمانها 17

2-1-5 ) ویژ گی های مشترک سازمانها 18

2-1-6) مراحل چرخه حیات سازمان 19

2-1-7) هدف 21

2-1-7-1) تعاریف ارائه شده هدف 21

2-1-7-2) انواع تقسیم بندی اهداف 22

2-1-7-3) عوامل تاثیرگذار در اجرای اهداف سازمان 24

2-1-7-4) عوامل تقویت کننده آگاهی کارکنان از اهداف سازمان 25

2-1-7-5) عوامل تضعیف کننده آگاهی کارکنان از اهداف سازمان. 25

2-1-7-6) مدیریت بر مبنای هدف 26

2-1-7-7) انتخاب افراد مستعد برای انجام کار و آموزش آنها 29

2-1-7-8) ویژگی هدفها: 29

2-1-7-9)نظریه هدفگذاری: 29

2-1-7-10) افزایش انگیزش از طریق هدف گذاری موثر 30

2-1-8) سلسله مراتب هدفهای شخصی و سازمانی 31

2-1-9) تاثیر سیستم مشارکت در تحقق اهداف موسسه. 32

2-1-10) اهداف مشارکت کارکنان 33

2-1-11) فوائد مشارکت کارکنان 34

2-1-12) کارائی: 35

2-1-12-1) تعاریف ارائه شده کارائی 36

2-1-12-2) عوامل موثر در جهت افزایش کارائی کارکنان 37

2-1-12-3) مبانی نظری اندازه گیری کارائی............................................................................................38

2-1-12-4) اندازه گیری کارائی به روش تحلیل پوششی داده ها..............................................................38

2-2) بخش دوم:آشنایی با موسسه بانک ملی 40

2-2-2) تاریخچه آغاز به کار بانک ملی ایران 41

2-2-2) تلفن بانک 42

2-2-3) تلفنبانک غیر متمرکز 44

2-2-4) اولین دستگاه خوددریافت استان گیلان: 44

2-2-5) شعبه تمام اتوماتیک بانک ملی ایران 45

2-2-6) پایگاه های شبانه روزی خودپرداز 46

2-2-7) اهداف نظام بانکی 47

بخش سوم: پیشینه تحقیق 48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 54

3-2) فرآیند اجرای تحقیق.. 54

3-3) روش تحقیق.. 54

3-4) جامعه و نمونه آماری.. 55

3_5) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات... 57

3-5-1) روایی پرسشنامه. 58

3_5_2) پایایی پرسشنامه. 58

3_6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1) مقدمه. 62

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق.. 62

4-2-1) جنسیت 63

4-2-2) تحصیلات... 64

4-2-3) سن 65

4-2-4) تعداد پرسنل 66

4-2-5) رشته تحصیلی.. 67

4-2-6) پست سازمانی.. 68

4-2-7) سابقه خدمت... 69

4-2-8) نوع استخدام 70

4-2-9) وضعیت تاهل.. 71

4-2-10) ارتباط رشته و شغل 72

4-2-11) آگاهی 73

4-2-12) مشارکت 74

4-2-13) کلاس آموزشی 75

4-2-14) پاداش 76

4-2-15) کارایی 77

4 ـ 3) آزمون فرضیه های تحقیق 78

4-3-1) آزمون فرضیه اول 79

4-3-2) آزمون فرضیه دوم. 80

4-3-3)آزمون فرضیه سوم 81

4-3-4) آزمون فرضیه چهارم....................................................... 82

4-3-5) آزمون فرضیه پنجم 83

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه. 85

5-2) نتیجه گیری پژوهش.... 85

5-3) نتایج آمار توصیفی.. 86

5-4) نتایج آماراستنباطی 87

5_5 ) پیشنهادات تحقیق 88

5_6) پیشنهادات آتی تحقیق 89

5_7 ) محدودیت های تحقیق 89

منابع و ماخذ 90

ضمائم 96

جدول 3-1) نتایج آلفای کرونباخ 59

جدول 4-1) جدول فراوانی جنسیت 63

جدول 4-2 )جدول فراوانی میزان تحصیلات... 64

جدول4-3) جدول فراوانی سن 65

جدول4-4) جدول فراوانی تعداد پرسنل.. 66

جدول4-5) جدول فراوانی رشته تحصیلی.. 67

جدول4-6) جدول فراوانی پست سازمانی.. 68

جدول4-7) جدول فراوانی سابقه خدمت... 69

جدول4-8) جدول فراوانی نوع استخدام 70

جدول4-9) جدول فراوانی وضعیت تاهل.. 71

جدول4-10) جدول فراوانی ارتباط رشته و شغل.. 72

جدول 4-11) جدول توصیفی آگاهی 73

جدول 4-12 )جدول توصیفی مشارکت 74

جدول4-13) جدول توصیفی کلاس آموزشی.. 75

جدول 4-14) جدول توصیفی پاداش... 76

جدول 4-15) جدول توصیفی کارایی.. 77

جدول 4-16) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف... 78

جدول 4-17) جدول همبستگی میزان پاداش کارکنان و کارایی.. 79

جدول 4-18) جدول همبستگی کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.. 80

جدول 4-19) جدول همبستگی میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان. 81

جدول 4-20) جدول همبستگی مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان و کارایی آنان. 82

جدول 4-21) جدول همبستگی میزان تحصیلات کارکنان و کارایی آنان. 83

نمودار 4-1) نمودار ستونی جنسیت 63

نمودار 4-2) نمودار ستونی میزان تحصیلات 64

نمودار 4-3) نمودار ستونی سن.. 65

نمودار 4-4) نمودار ستونی تعداد پرسنل.. 66

نمودار 4-5) نمودار ستونی رشته تحصیلی.. 67

نمودار 4-6) نمودار ستونی پست سازمانی 68

نمودار 4-7) نمودار ستونی سابقه خدمت... 69

نمودار 4-8) نمودار ستونی نوع استخدام 70

نمودار 4-9) نمودار ستونی وضعیت تاهل.. 71

نمودار 4-10) نمودار ستونی ارتباط رشته و شغل.. 72

نمودار 4-11) نمودار هیستوگرام آگاهی.. 73

نمودار 4-12) نمودار هیستوگرام مشارکت... 74

نمودار 4-13) نمودار هیستوگرام کلاس آموزشی.. 75

نمودار 4-14) نمودار هیستوگرام پاداش... 76

نمودار 4-15) نمودار هیستوگرام کارایی.. 77

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق 7

فرمول شماره 1...........................................................................56

فرمول شماره 2...................................................................................58لینک کمکی